ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဆီဒုိးနားဟုိတယ္တြင္ USAID ႏွင့္ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးေရး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ မီဒီယာစီမံကိန္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းေျပာၾကားခဲ့သည့္ “ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တက္လာေပမယ့္ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးဆုိတာ ဒီမုိကေရစီေခတ္မွာ မရွိပါဘူး။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Protocol အရဆုိရင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Level ပဲျဖစ္ပါတယ္ ” ဆုိသည့္ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္ေတာ္မွ သဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ကို တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး စာမ်က္ႏွာမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္လုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးဟူသည္ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးသည္ျဖစ္ေစ၊ ကမၻာ့ႏုိင္ငံတုိင္း၌ ရွိေနရမည္ျဖစ္ေသာ ဆက္ဆံ၊ ဆက္သြယ္ေရးျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးသည္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရးသာမဟုတ္၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ၎လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ ကာကြယ္ရန္ တာ၀န္ရွိေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း တပ္မေတာ္အၾကားဆက္ဆံေရးဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ႐ႈျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတုိ႔လုိလားေတာင့္တေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား ၿပိဳင္ဆုိင္ပါ၀င္သည့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရးစနစ္က်င့္သုံးလ်က္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားမခ်ဳပ္ၿငိမ္းေသး၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးသည္ ပို၍ အေရးႀကီးေသာ ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအေနျဖင့္ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံ ေရးဆုိတာ ဒီမုိကေရစီေခတ္မွာမရွိဟု မိမိ၏ ေလ့လာမႈအားနည္းခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံေရး ပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႀကဳိးပမ္းမႈသမုိင္း၌ ဦးေဆာင္အခန္းက႑မွပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏လြတ္လပ္ေရးကို ျပည္သူတို႔ႏွင့္အတူ လက္တြဲရယူေပးခဲ့ကာ ေခတ္အဆက္ဆက္၊ အစိုးရအဆက္ဆက္၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ အသက္ေသြးေခြၽး ခႏၶာေပးဆပ္မႈမ်ားစြာျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေပးခဲ့ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္ကာလ တြင္လည္း ျပည္သူတို႔ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာအစိုးရ၏ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ ခိုင္မာေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္၏ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံႏွင့္ ကြပ္ကဲမႈစနစ္ (Chain of Command) အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္၏အႀကီးအကဲျဖစ္သည့္အျပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ ၂၀(က)အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ အားလုံး၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၃၂/၂၀၁၆)အရ ျပည္ေထာင္စုအဂၤါစဥ္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သည္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ အ႒မေနရာတြင္ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တာ၀န္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ရသူျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံသို႔ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္၏အႀကီးအကဲ၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ အားလုံး၏အႀကီးအကဲအား တိုက္႐ိုက္ပုတ္ခတ္ ေျပာဆုိျခင္းသည္ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲႏွင့္ တပ္မေတာ္ပုံရိပ္ကုိ က်ဆင္းေစရန္တပ္မေတာ္အား တိုက္႐ိုက္ ထိပါးေစာ္ကားျခင္းဟု တပ္မေတာ္ကယူဆသည္။

ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏တာ၀န္ႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသာျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက အပ္ႏွင္းထားေသာ တာ၀န္မ်ားႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိုးေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔ကုိ က႑အလုိက္ တုိင္းျပည္အက်ိဳး ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေပၚ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ လက္လြတ္စပယ္ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈပုံစံျဖင့္ ေျပာၾကားခ်က္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဦးတည္ခ်က္ကို ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ဆက္ဆံေရးပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တည္ေဆာက္သြားရမည္ျဖစ္ေသာ ေရရွည္ဆက္ဆံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္လည္း အခက္အခဲျဖစ္လာေစႏုိင္သူျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ရပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္အျပဳသေဘာျဖင့္ ေရရွည္ဆက္ဆံရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းအား လုိအပ္သလုိစိစစ္အေရးယူေပးႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရထံ တင္ျပခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

Source : တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး စာမ်က္ႏွာ

Unicode : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြားချက်အပေါ် တပ်မတော်၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်တွင် USAID နှင့်ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအတွက် အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးရေး အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် မီဒီယာစီမံကိန်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပြောကြားခဲ့သည့် “ အရပ်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် တက်လာပေမယ့် အရပ်ဘက်၊ စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးဆိုတာ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ မရှိပါဘူး။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ Protocol အရဆိုရင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Level ပဲဖြစ်ပါတယ် ” ဆိုသည့်ပြောကြားချက်နှင့်ပတ်သက်၍ တပ်တော်မှ သဘာထားထုတ်ပြန်ချက်ကို တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး စာမျက်နှာမှ အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။

အရပ်ဘက်၊ စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးဟူသည် မည်သည့်နိုင်ငံရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးသည်ဖြစ်စေ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်း၌ ရှိနေရမည်ဖြစ်သော ဆက်ဆံ၊ ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်သည်။ အရပ်ဘက်၊ စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးသည် အစိုးရနှင့် တပ်မတော်အကြား ဆက်ဆံရေးသာမဟုတ်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ၎င်းလူ့အဖွဲ့အစည်းကို ကာကွယ်ရန် တာဝန်ရှိသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း တပ်မတော်အကြားဆက်ဆံရေးဟု ကျယ်ပြန့်စွာရှုမြင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ပြည်သူတို့လိုလားတောင့်တနေသော နိုင်ငံရေးအင်အားစုများ ပြိုင်ဆိုင်ပါဝင်သည့် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးစနစ်ကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီး ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများမချုပ်ငြိမ်းသေး၍ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်လျက်ရှိသော မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် အရပ်ဘက်၊ စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးသည် ပို၍ အရေးကြီးသော ဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။ သို့သော် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအနေဖြင့် အရပ်ဘက်၊ စစ်ဘက်ဆက်ဆံ ရေးဆိုတာ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာမရှိဟု မိမိ၏ လေ့လာမှုအားနည်းချက်ကို ဖော်ပြလျက် ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံရေး ပုံစံမျိုးဖြင့် ပြောကြားခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။

တပ်မတော်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်း၌ ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်၏လွတ်လပ်ရေးကို ပြည်သူတို့နှင့်အတူ လက်တွဲရယူပေးခဲ့ကာ ခေတ်အဆက်ဆက်၊ အစိုးရအဆက်ဆက်၌ နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကို တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင် အသက်သွေးချွေး ခန္ဓာပေးဆပ်မှုများစွာဖြင့် စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးခဲ့သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ယနေ့အချိန်ကာလ တွင်လည်း ပြည်သူတို့ရွေးချယ် တင်မြှောက်ထားသောအစိုးရ၏ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ် ခိုင်မာရေးနှင့်နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တို့တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ အားသွန်ခွန်စိုက် ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ တပ်မတော်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် ကွပ်ကဲမှုစနစ် (Chain of Command) အရ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် တပ်မတော်၏အကြီးအကဲဖြစ်သည့်အပြင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် ၂၀(က)အရ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ အားလုံး၏ အကြီးအကဲဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၃ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃၂/၂၀၁၆)အရ ပြည်ထောင်စုအင်္ဂါစဉ်တွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် သည် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် အဋ္ဌမနေရာတွင်ရှိပြီး ပြည်ထောင်စုအဆင့်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရသူဖြစ်ပါသည်။ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အနေဖြင့် ပြည်ပနိုင်ငံသို့ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက်နေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ တပ်မတော်၏အကြီးအကဲ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ အားလုံး၏အကြီးအကဲအား တိုက်ရိုက်ပုတ်ခတ် ပြောဆိုခြင်းသည် တပ်မတော်အကြီးအကဲနှင့် တပ်မတော်ပုံရိပ်ကို ကျဆင်းစေရန်တပ်မတော်အား တိုက်ရိုက် ထိပါးစော်ကားခြင်းဟု တပ်မတော်ကယူဆသည်။

ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအနေဖြင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်၏တာဝန်နှင့်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေခြင်းသာဖြစ်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အနေဖြင့်လည်း ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက အပ်နှင်းထားသော တာဝန်များနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည်။ နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို ကဏ္ဍအလိုက် တိုင်းပြည်အကျိုး ရှေးရှုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော တပ်မတော်နှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အပေါ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ လက်လွတ်စပယ်နှင့် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုပုံစံဖြင့် ပြောကြားချက်သည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးဦးတည်ချက်ကို ထိခိုက်စေသည့်အပြင် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် တပ်မတော်အကြား၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုနှင့် တပ်မတော်အကြား ဆက်ဆံရေးပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် စဉ်ဆက်မပြတ် တည်ဆောက်သွားရမည်ဖြစ်သော ရေရှည်ဆက်ဆံရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်လည်း အခက်အခဲဖြစ်လာစေနိုင်သူဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။

ထို့ကြောင့် တပ်မတော်အနေဖြင့်အပြုသဘောဖြင့် ရေရှည်ဆက်ဆံရန် မသင့်လျော်သောကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူ ဦးဖြိုးမင်းသိန်းအား လိုအပ်သလိုစိစစ်အရေးယူပေးနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရထံ တင်ပြခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

Leave a comment

Your email address will not be published.