အောင်၊ရှုံး စနစ်ဖြင့် အတန်းတင်စာမေးပွဲစနစ်အား ဖျက်သိမ်းမည်

မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ အတန်းတင်စာမေးပွဲအား အောင်၊ရှုံး ဖြင့် သတ်မှတ်သည့် စနစ်အား ဖျက်သိမ်းမည်ဟု သိရှိရသည်။ အခြေခံပညာပထမတန်းအဆင့်မှ နဝမတန်းအထိ အကျုံးဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသား/သူ တစ်ဦးချင်းဆီ၏ ဘက်စုံအရည်အချင်း၊ နှစ်ဝက်စာမေးပွဲရလဒ်၊ အတန်းတင်စာမေးပွဲရလဒ် စသည်တို့ကို စုပေါင်း၍ အကဲဖြတ်ကာ အတန်းတင်ပေးသည့် စနစ်ကို ယခုနှစ်မှစ၍ ပြောင်းလဲရန် အကောင်အထည်ဖော်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဌာနမှ အစီအစဉ်အားရေးဆွဲ၍ ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ အတည်ပြု၍ ၂၀၁၇-၁၈ခုနှစ်တွင် စတင်ကျင့်သုံးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

တက်ကျွမ်းမှုအဆင့် (၆၀) ရာခိုင်နှုန်း၊ လုပ်ငန်းပေးဆောင်ရွက်ခြင်း (၄၀) ရာခိုင်နှုန်း သတ်မှတ်ပြီး Grade A,B,C,D ဖြင့် အကဲဖြတ်ကာ အောင်/ရှုံး သတ်မှတ်မည်ဟု သိရှိရသည်။ ပထမတန်းမှ နဝမတန်းအထိ စာမေးပွဲအမှတ်စာရင်းအစား အဆင့်သတ်မှတ်ချက် Grade A,B,C,D အဖြစ် အစားထိုးသည့်စနစ် ဖြင့် ပြောင်းလဲထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ရမှတ် ၈၀ နှင့် ၁၀၀ ကို Grade (A) ၊ ၆၀ မှ ၇၉ ထိကို Grade (B) ၊ ၄၀မှ ၅၉ ထိ ကို Grade (C) နှင့် ၄၀အောက်ကို Grade (D) အဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *