အေမရိကန္ စပိုင္ေလယာဥ္မွ ေျမာက္ကိုးရီးယားနယ္ေျမအနီးသို႕ နီးကပ္စြာပ်ံသန္း၍ ေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္

ေျမာက္ကိုးရီးယားမွ အေမရိကန္ပိုင္ ဂူအန္းသို႕ ပစ္ခတ္မည့္အစီအစဥ္ဆိုင္းငံ့လိုက္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တင္းမာမႈ အနည္းငယ္ ေလာ့်သြားေသာ္လည္း တင္းမာမႈမ်ားမွာ ဆက္လက္၍ တည္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ စပုိင္ေလယာဥ္မွ အခ်င္းပြားမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနသည့္ ကိုးရီးယားကြ်န္းဆြယ္အေပၚမွ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေထာက္လွမ္း၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႕ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ စပိုင္ေလယာဥ္မွာ ေတာင္ကိုးရီးယားရွိ အေမရိကန္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးသို႕ အခ်က္အလက္မ်ား ပို႕ေဆာင္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ျပီး ပင္လယ္ေရျပင္ အျမင့္ေပ ၇ ေသာင္းအထက္မွ ေန၍ ေျမာက္ကိုးရီးယား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ Dragon Lady ဟု အမည္ရသည့္ စပိုင္ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားသည္ အေမရိကန္၏ ထိပ္တန္းေထာက္လွမ္းေရး အဆင့္ျမင့္ ေလယာဥ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ သာမန္ ေလယာဥ္မ်ားထက္ အျမင့္ေပပိုမိုပ်ံသန္းႏုိင္ျပီး အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ဆြဲအားေကာင္းေသာ ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ထားသည့္… Continue reading အေမရိကန္ စပိုင္ေလယာဥ္မွ ေျမာက္ကိုးရီးယားနယ္ေျမအနီးသို႕ နီးကပ္စြာပ်ံသန္း၍ ေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္